labore_logo
Samenwerking van gemeenten

LABORE heeft de kennis en expertise in huis om ondersteuning te verlenen bij het uitvoering geven aan de oproep van het Rijk om meer te gaan samenwerken.
De angst om autonomie te verliezen of de aanwezigheid van verschillende culturen zijn vaak belemmeringen om dit voortvarend op te pakken. Ook de “chemie” tussen mensen (bestuurders, ambtenaren en andere belanghebbenden) speelt daarbij een belangrijke rol.

Op dit moment kent ons land een lappendeken aan samenwerkingsverbanden. Voorkomen moet worden dat dit nog verder uitbreidt; sterker nog, het aantal zal door integratie en coördinatie moeten afnemen.
Voorkomen moet worden dat gemeenten voor verschillende taken in wisselende combinaties gaan samenwerken.
In dit kader moet onderscheid worden gemaakt in beleid en uitvoering.
Gaat het om beleid, dan zal in ieder geval zal duidelijk moeten zijn of en zo ja welke bevoegdheden de deelnemende gemeenten aan het samenwerkingsverband willen overgedragen.
Het is natuurlijk ook mogelijk dat het de bedoeling is om alleen samen te werken bij de uitvoering zoals het ophalen van het huisvuil of het innen van de gemeentelijke belastingen.

Ons devies is: pak het vooral pragmatisch op en neem geen afwachtende houding aan. Voorkom dat de grootste gemeente het initiatief neemt en de overige deelnemers in de bijwagen terechtkomen.

LABORE heeft de kennis en expertise in huis om ondersteuning te verlenen bij het uitvoering geven aan de oproep van het Rijk om meer te gaan samenwerken.
De angst om autonomie te verliezen of de aanwezigheid van verschillende culturen zijn vaak belemmeringen om dit voortvarend op te pakken. Ook de “chemie” tussen mensen (bestuurders, ambtenaren en andere belanghebbenden) speelt daarbij een belangrijke rol.

Op dit moment kent ons land een lappendeken aan samenwerkingsverbanden. Voorkomen moet worden dat dit nog verder uitbreidt; sterker nog, het aantal zal door integratie en coördinatie moeten afnemen.
Voorkomen moet worden dat gemeenten voor verschillende taken in wisselende combinaties gaan samenwerken.
In dit kader moet onderscheid worden gemaakt in beleid en uitvoering.
Gaat het om beleid, dan zal in ieder geval zal duidelijk moeten zijn of en zo ja welke bevoegdheden de deelnemende gemeenten aan het samenwerkingsverband willen overgedragen.
Het is natuurlijk ook mogelijk dat het de bedoeling is om alleen samen te werken bij de uitvoering zoals het ophalen van het huisvuil of het innen van de gemeentelijke belastingen.

Ons devies is: pak het vooral pragmatisch op en neem geen afwachtende houding aan. Voorkom dat de grootste gemeente het initiatief neemt en de overige deelnemers in de bijwagen terechtkomen.