labore_logo
Gemeentelijke herindeling

Dat ons land alleen moet bestaan uit gemeenten met minimaal 100.000 inwoners is duidelijk een stapte ver. Nu de tweedeling tussen de Randstad en de rest van Nederland steeds manifester wordt, zal kunnen worden volstaan met een veel gedifferentieerder getalscriterium.

Begin met een vorm van samenwerking waarbij elke gemeente zelfstandig blijft, dus een eigen gemeenteraad en college behoudt. Samen en toch apart!
Verloopt dit succesvol, dan zal op termijn vanzelf de vraag aan de orde komen of niet een volgende stap gezet moet worden.

Op dit moment kent ons land een lappendeken aan samenwerkingsverbanden. Voorkomen moet worden dat dit nog verder uitbreidt; sterker nog, het aantal zal door integratie en coördinatie moeten afnemen.
Voorkomen moet worden dat gemeenten voor verschillende taken in wisselende combinaties gaan samenwerken.
In dit kader moet onderscheid worden gemaakt in beleid en uitvoering.
Gaat het om beleid, dan zal in ieder geval zal duidelijk moeten zijn of en zo ja welke bevoegdheden de deelnemende gemeenten aan het samenwerkingsverband willen overgedragen.
Het is natuurlijk ook mogelijk dat het de bedoeling is om alleen samen te werken bij de uitvoering zoals het ophalen van het huisvuil of het innen van de gemeentelijke belastingen.

Ons devies is: pak het vooral pragmatisch op en neem geen afwachtende houding aan.

Dat ons land alleen moet bestaan uit gemeenten met minimaal 100.000 inwoners is duidelijk een stapte ver. Nu de tweedeling tussen de Randstad en de rest van Nederland steeds manifester wordt, zal kunnen worden volstaan met een veel gedifferentieerder getalscriterium.

Begin met een vorm van samenwerking waarbij elke gemeente zelfstandig blijft, dus een eigen gemeenteraad en college behoudt. Samen en toch apart!
Verloopt dit succesvol, dan zal op termijn vanzelf de vraag aan de orde komen of niet een volgende stap gezet moet worden.

Op dit moment kent ons land een lappendeken aan samenwerkingsverbanden. Voorkomen moet worden dat dit nog verder uitbreidt; sterker nog, het aantal zal door integratie en coördinatie moeten afnemen.
Voorkomen moet worden dat gemeenten voor verschillende taken in wisselende combinaties gaan samenwerken.
In dit kader moet onderscheid worden gemaakt in beleid en uitvoering.
Gaat het om beleid, dan zal in ieder geval zal duidelijk moeten zijn of en zo ja welke bevoegdheden de deelnemende gemeenten aan het samenwerkingsverband willen overgedragen.
Het is natuurlijk ook mogelijk dat het de bedoeling is om alleen samen te werken bij de uitvoering zoals het ophalen van het huisvuil of het innen van de gemeentelijke belastingen.

Ons devies is: pak het vooral pragmatisch op en neem geen afwachtende houding aan.